Haapsalu Rahvaülikool osaleb Tartu Rahvaülikooli projektis, mille raames viiakse ajavahemikus 02.01.2017 – 31.12.2019  läbi võtmepädevuste arendamise koolitusprogramm mahus 48 tundi. Koolitus hõlmab õppimis-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamise mooduleid.

Tegemist on ESF meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevuse „Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks“ projektiga. Projekti üldine eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste peamiseks sihtgrupiks on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalenud inimesed.