Missioon

Haapsalu Rahvaülikooli missioon on toetada üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete arengut luues paindlikke võimalusi osaleda koolitustel ning kursustel.

Haapsalu Rahvaülikool kuulub Eesti Rahvaülikoolide Liitu, mille kaudu on tagatud rahvaülikoolide omavaheline koostöö ja võrgustiku arendamine ning kuulumine Eesti Vabaharidusliitu.

Visioon

Olla täiskasvanuhariduse valdkonnas kogukonna õppimisvajadusi arvestav, aktiivselt tegutsev, heatasemelist täiskasvanute täienduskoolitust ja kultuuritegevust pakkuv organisatsioon.

Põhiväärtused

  • Pühendumus
  • Avatus
  • Areng

Põhieesmärgid

Lääne regiooni vajadusest lähtuv heatasemelise täiskasvanute täienduskoolituse pakkumine.

Õppimisvõimaluste laiendamine ja koostöö arendamine erinevate sidusrühmade vahel.

Organisatsiooni ja selle töötajate pidev arengu toetamine.