Üldsätted

Haapsalu Rahvaülikool lähtub oma töös täiskasvanute koolituse korraldamisega seonduvatest õigusaktidest. Koolituse korralduse, õppekava ja ajakavaga saab tutvuda kooli kodulehel oleva konkreetse kursuse kirjelduse juures. Kodulehel on üldjuhul väljas vaid aktiivsed kursused. Varem toimunud õppe kohta saab infot kirjutades e-postile info(at)hru.ee. Rahvaülikooli kursused toimuvad päevastel ja õhtustel aegadel või nädalavahetustel. Keelekursused kestavad üldjuhul 3 akadeemilist tundi korraga (1 ak tunni kestus on 45 min). Kursuste läbiviimine toimub õppepäevade (loengu, seminari või praktilise töö) või iseseisva töö vormis.

Kursusele osalemine ja registreerumine

Kursusel osalemiseks tuleb Teil end eelnevalt registreerida kooli kodulehel, telefoni või e-posti teel. Registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse tuginedes andmekaitseseadusele. Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või tähtaja saabumiseni. Üldjuhul on registreerimise tähtaeg 5-7 päeva enne koolituse algust. Registreerimist võib rahvaülikool pikendada juhul kui ei ole registreerunud piisav arv soovijaid. Kursuse õppijate miinimum arvu kinnitab kooli juhatus. Juhul, kui kursus on täitunud, siis on Teil võimalus registreerida end reservnimekirja. Vabaneva koha tekkimisel võetakse Teiega ühendust.

Kursuse ärajäämine

Kuulajate vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursus ära jätta ning Teid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi.

Tasumine

Õigus kursuse tööst reaalselt osa võtta on Teil siis, kui olete ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Maksmistähtaegadest ja muudest nõuetest teavitatakse Teid kursuste reklaamis, kooli seina- või kodulehel. Erandjuhtudel on keeleõppes on võimalik maksta peale õppetöö algust, aga maksmiskohustus tekib peale teist õppekorda. Juhul, kui Te katkestate õpingud omal soovil õppetöö jooksul, olete kohustatud tasuma kogu õppetöö eest. Maksta on võimalik pangaülekandega kooli kontole (eraisik) või arve alusel (ettevõte). Rahvaülikool võib avada ka alla miinimumarvu õpilastega gruppe ja pakkuda erinevaid lähenemisi. Sama summa eest on võimalik saada vähem tunde või siis suurendatakse sama tundide arvu korral osalustasu. Neil juhtumitel arvestatakse õppijate soove ja omavahelisi kokkuleppeid. Keeleõppe tasu on võimalik maksta kahes osas (makse tähtajad leiad kursuse kirjelduse juurest). Selleks on vajalik kirjutada avaldus MTÜ Haapsalu Rahvaülikooli juhatuse esimehele.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

Kui Teil ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb Teil rahvaülikooli sellest teavitada enne kursuse algust niipea kui võimalik. Palume jälgida registreerimise tähtaegu! Kui kursus on juba alanud, on õppetasu võimalik tagasi taotleda hiljemalt pärast teist loengut (kehtib vaid keelekursuste korral). Õppijal on õigus loobuda keelekursusest pärast esimest tundi ilma, et selleks tekiksid kohustused. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Maksusoodustused

Vastavalt Tulumaksuseadusele saab residendist füüsiline isik maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud (keelekoolitused). Kuna rahvaülikool saadab kõikide koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, ei pea õppija ise dokumenti maksmise kohta koolilt küsima. Juhul, kui Teie andmed ei ole mingil põhjusel kajastunud eeltäidetud tuludeklaratsioonil, pöörduge kooli poole. Keeleõppe puhul ning koolituste puhul, mille õppekavas on vastav märge, saab näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna.

Kursuse lõpetamise tingimused

Kursuse lõppedes väljastatakse Teile tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on õpiväljundite hindamise saavutamine. Muul juhul väljastatakse tõend õppetöös osalemise kohta, mis sisaldavad õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime. Tunnistuse väljastamiseks ja tulumaksu tagasisaamiseks küsitakse andmebaasis registreerimisel Teilt isikukoodi.

Tagasiside kogumine

Tagasisidet kogutakse kursuste jooksul ja lõpus. Kogutud infot kasutatakse kursuse ja õppetöö korralduse paremaks korraldamiseks. Tagasiside kogumine on anonüümne.

Õppetöö korraldust käsitletakse kui lepingut õppija ja kooli vahel.

Uuendatud ja kinnitatud: Haapsalu Rahvaülikooli juhatuse otsusega 7.06.2018.