Missioon

Haapsalu Rahvaülikooli missioon on toetada kultuuri- ja koolitustegevuse kaudu üksikisikute, organisatsioonide ja ettevõtete arengut luues paindlikke võimalusi enesearenguks.

Haapsalu Rahvaülikool kuulub Eesti Rahvaülikoolide Liitu, mille kaudu on tagatud rahvaülikoolide omavaheline koostöö ja võrgustiku arendamine ning kuulumine Eesti Vabaharidusliitu.

Visioon

Olla täiskasvanuhariduse valdkonnas kogukonna õppimisvajadusi arvestav, aktiivselt tegutsev, heatasemelist täiskasvanute täienduskoolitust ja kultuuritegevust pakkuv organisatsioon.

Põhiväärtused

Pühendumus, avatus, areng

Põhieesmärgid

Lääne regiooni vajadusest lähtuv heatasemelise täiskasvanute täienduskoolituste pakkumine

Õppimisvõimaluste laiendamine ja koostöö arendamine erinevate sidusrühmade vahel

Organisatsiooni ja selle töötajate pidev arengu toetamine